ผู้บริหาร

ฐาปณี พวงงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สิ่งที่ต้องช่วยกันพัฒนาในโรงเรียนของเรา
การบริหาร
อาคารเรียน
การเรียนการสอน
สื่อ / อินเตอร์เน็ต
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/01/2011
ปรับปรุง 30/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 166329
Page Views 201483
ห้องเบ็ดเตล็ด
  

บริการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กระตีบ กำแพงแสน
2 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กระตีบ กำแพงแสน
3 โรงเรียนวัดทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน
4 โรงเรียนอนุบาลวัยสะอาด กำแพงแสน กำแพงแสน
5 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย กำแพงแสน กำแพงแสน
6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
7 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน กำแพงแสน
8 โรงเรียนวัดสระพัง ดอนข่อย กำแพงแสน
9 โรงเรียนบ้านดอนทอง ดอนข่อย กำแพงแสน
10 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ดอนข่อย กำแพงแสน 0-3428-2029
11 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
12 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
13 โรงเรียนอนุบาลชโลทร ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
14 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
15 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง กำแพงแสน
16 โรงเรียนวัดสองห้อง ทุ่งขวาง กำแพงแสน
17 โรงเรียนบ้านหลักเมตร ทุ่งขวาง กำแพงแสน
18 โรงเรียนบ้านหนองขาม ทุ่งขวาง กำแพงแสน
19 โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ทุ่งขวาง กำแพงแสน
20 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ทุ่งขวาง กำแพงแสน
21 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ทุ่งบัว กำแพงแสน
22 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ทุ่งบัว กำแพงแสน
23 โรงเรียนวัดหนองจิก ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
24 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
25 โรงเรียนบ้านห้วยปลากด ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
26 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
27 โรงเรียนวัดห้วยผักชี ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
28 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
29 โรงเรียนวัดหนองศาลา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
30 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
31 โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
32 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง รางพิกุล กำแพงแสน
33 โรงเรียนบ้านไผ่โน้ม รางพิกุล กำแพงแสน
34 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน รางพิกุล กำแพงแสน
35 โรงเรียนบ้านคลองตัน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
36 โรงเรียนบ้านดอนซาก วังน้ำเขียว กำแพงแสน
37 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว กำแพงแสน
38 โรงเรียนบ้านหนองพงนก สระพัฒนา กำแพงแสน 0-3438-3021
39 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สระพัฒนา กำแพงแสน
40 โรงเรียนบ้านสามัคคี สระพัฒนา กำแพงแสน 0-3490-0050
41 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สระสี่มุม กำแพงแสน
42 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน
43 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สระสี่มุม กำแพงแสน
44 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม กำแพงแสน
45 โรงเรียนบ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม กำแพงแสน
46 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ห้วยขวาง กำแพงแสน
47 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ห้วยขวาง กำแพงแสน
48 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย ห้วยขวาง กำแพงแสน
49 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ห้วยขวาง กำแพงแสน
50 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง ห้วยขวาง กำแพงแสน 0-3420-9627
51 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม ห้วยม่วง กำแพงแสน
52 โรงเรียนวัดห้วยม่วง ห้วยม่วง กำแพงแสน
53 โรงเรียนวัดท่าเสา ห้วยม่วง กำแพงแสน
54 โรงเรียนวัดกำแพงแสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
55 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
56 โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
57 โรงเรียนบ้านบัวแดง ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
58 โรงเรียนบ้านหัวถนน ดอนพุทรา ดอนตูม
59 โรงเรียนบ้านปากหว้า ดอนพุทรา ดอนตูม
60 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ดอนพุทรา ดอนตูม
61 โรงเรียนบ้านหนองบอน ดอนพุทรา ดอนตูม
62 โรงเรียนวัดสุขวราราม ดอนรวก ดอนตูม
63 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ดอนรวก ดอนตูม
64 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา บ้านหลวง ดอนตูม
65 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ บ้านหลวง ดอนตูม
66 โรงเรียนวัดบ้านหลวง บ้านหลวง ดอนตูม 0-34965509
67 โรงเรียนวัดลำลูกบัว ลำลูกบัว ดอนตูม
68 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ลำลูกบัว ดอนตูม
69 โรงเรียนบ้านใหม่ ลำเหย ดอนตูม
70 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม
71 โรงเรียนวัดลำเหย ลำเหย ดอนตูม
72 โรงเรียนบ้านรางมูก ลำเหย ดอนตูม
73 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) สามง่าม ดอนตูม
74 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามง่าม ดอนตูม
75 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา สามง่าม ดอนตูม
76 โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สามง่าม ดอนตูม 0-3438-1119
77 โรงเรียนคงทองวิทยา สามง่าม ดอนตูม
78 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สามง่าม ดอนตูม
79 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สามง่าม ดอนตูม
80 โรงเรียนวัดกงลาด ห้วยด้วน ดอนตูม 0-3496-8619
81 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ห้วยด้วน ดอนตูม
82 โรงเรียนวัดเลาเต่า ห้วยพระ ดอนตูม
83 โรงเรียนวัดห้วยพระ ห้วยพระ ดอนตูม
84 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ห้วยพระ ดอนตูม
85 โรงเรียนบ้านสามแก้ว ห้วยพระ ดอนตูม
86 โรงเรียนบ้านแจงงาม ห้วยพระ ดอนตูม
87 โรงเรียนสาครวิทยา เมืองนครปฐม
88 โรงเรียนวัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
89 โรงเรียนวัดดอนขนาก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม 034-229537
90 โรงเรียนบ้านมาบแค ตาก้อง เมืองนครปฐม
91 โรงเรียนวัดตาก้อง ตาก้อง เมืองนครปฐม
92 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ถนนขาด เมืองนครปฐม
93 โรงเรียนวัดม่วงตารศ ทัพหลวง เมืองนครปฐม
94 โรงเรียนวัดทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม
95 โรงเรียนวัดทุ่งรี ทัพหลวง เมืองนครปฐม
96 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม
97 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม
98 โรงเรียนวัดธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
99 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
100 โรงเรียนบ้านนาสร้าง นครปฐม เมืองนครปฐม
101 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด บางแขม เมืองนครปฐม
102 โรงเรียนวัดบางแขม บางแขม เมืองนครปฐม
103 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า บางแขม เมืองนครปฐม 0-3425-3880
104 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ บ่อพลับ เมืองนครปฐม
105 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ บ่อพลับ เมืองนครปฐม
106 โรงเรียนบ้านคลองยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม
107 โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม
108 โรงเรียนบ้านคอวัง บ้านยาง เมืองนครปฐม
109 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน บ้านยาง เมืองนครปฐม
110 โรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
111 โรงเรียนอนุบาลจิตรมณี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
112 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
113 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
114 โรงเรียนบำรุงวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
115 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
116 โรงเรียนราชินีบูรณะ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
117 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
118 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
119 โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
120 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
121 โรงเรียนสว่างวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
122 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
123 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
124 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
125 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทน เมืองนครปฐม
126 โรงเรียนธรรมาภิสมัย พระประโทน เมืองนครปฐม
127 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มาบแค เมืองนครปฐม
128 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก มาบแค เมืองนครปฐม
129 โรงเรียนบ้านหนองหิน ลำพยา เมืองนครปฐม
130 โรงเรียนบ้านลำพยา ลำพยา เมืองนครปฐม
131 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
132 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วังตะกู เมืองนครปฐม
133 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู เมืองนครปฐม
134 โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น เมืองนครปฐม
135 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วังเย็น เมืองนครปฐม
136 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
137 โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
138 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
139 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญวิทยา สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
140 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สระกะเทียม เมืองนครปฐม
141 โรงเรียนวัดสระกะเทียม สระกะเทียม เมืองนครปฐม
142 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สระกะเทียม เมืองนครปฐม
143 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สระกะเทียม เมืองนครปฐม
144 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สวนป่าน เมืองนครปฐม
145 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สวนป่าน เมืองนครปฐม
146 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ สามควายเผือก เมืองนครปฐม
147 โรงเรียนวัดสามควายเผือก สามควายเผือก เมืองนครปฐม
148 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม
149 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม
150 โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองดินแดง เมืองนครปฐม
151 โรงเรียนวัดหนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม
152 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว หนองปากโลง เมืองนครปฐม
153 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง หนองปากโลง เมืองนครปฐม 0-3426-1347
154 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม หนองปากโลง เมืองนครปฐม
155 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
156 โรงเรียนวัดหุบรัก โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
157 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
158 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
159 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
160 โรงเรียนวัดหว้าเอน โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด หมู่ 9 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
e-mail:schoolwbj2010@gmail.com
โทร.034-282029 โทรสาร 034-352627